Betalingsvoorwaarden

 • De kosten per gesprek van 45 minuten bedragen € 120,00
 • Als u een afspraak niet tijdig annuleert of niet nakomt worden de gesprekskosten a € 60 bij u in rekening gebracht.
 • Wanneer er sprake is van gecontracteerde zorg wordt de rekening van de geleverde zorg na afloop van de behandeling elektronisch bij uw zorgverzekeraar ingediend en ontvangt u van uw zorgverzekeraar een (ver)rekening voor uw eigen kosten (eigen risico – tot en met 2025 is dat € 385).
 • Wanneer er geen sprake is van gecontracteerde zorg stuurt uw psycholoog u na afloop van de behandeling een rekening. Nadat u betaald heeft, biedt u de rekening aan uw zorgverzekeraar aan, die een deel van de kosten zal vergoeden.
 • Wanneer er sprake is van niet verzekerde zorg krijgt u eens per maand een rekening. Bij werk gerelateerde problematiek kunt u met uw werkgever overleggen over een vergoeding.
 • Wanneer na 1 of 2 gesprekken blijkt dat u qua zorg niet op de juiste plek zit en een ander soort hulpverlening aangewezen is, verwijzen we u terug naar de huisarts en brengen we een zogenaamd “transitieprodukt” in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit bedrag ligt tussen de € 160 en € 185 en valt ook onder het eigen risico van uw zorgverzekering.
 • De rekeningen, die u van uw psycholoog ontvangt, dienen binnen 30 dagen na de op de nota vermelde datum overgemaakt te zijn.
 • Is er een reden waarom de betaling van uw nota niet binnen 30 dagen kan plaatsvinden, neemt u dan a.u.b. contact op.

Algemene betalingsvoorwaarden

 1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Psy-Visie en de cliënt.
 2. Alle door Psy-Visie gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
 3. Indien door de cliënt aan Psy-Visie machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan Psy-Visie een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is als dan over het openstaande bedrag aan Psy-Visie de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Psy-Visie is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.